Demonstration - Gegen den rechten Wahnsinn 11.3.23